Loading...
 

HISTORY OF TOBACCO

ΚÜπως σαν παραμýθι, σαν γλαφυρÞ ιστορßα, που ανÜγεται σε μακρινοýς αιþνες, ξεκßνησε η περßπτωση "Καπνüς"! ¸να απλü, ταπεινü χüρτο που Ýμελλε να διαδραματßσει τον πιο αποτρüπαιο ρüλο στις γενεÝς του μεταγενÝστερου και κυρßως του σýγχρονου κüσμου. Οι Üνθρωποι της συνοδεßας του Κολüμβου εßχαν για πρþτη φορÜ την παρÜξενη εμπειρßα να παρακολουθÞσουν Ýκπληκτοι την "τελετουργßα" του καπνßσματος μεταξý των ιθαγενþν στους νÝους τüπους, που ανακÜλυπταν και εξερευνοýσαν. Τα νÝα Ýφθασαν στην Ευρþπη με λεπτομερεßς περιγραφÝς του αλλüκοτου και πρωτοφανοýς αυτοý γεγονüτος. Αργüτερα η χρÞση του καπνοý στην Ευρþπη ξεκινÜει σαν Ýνα δþρο προς μια βασßλισσα - απü το ΓÜλλο διπλωμÜτη Nicot προς την Αικατερßνη των Μεδßκων - δþρο ασυνÞθιστο, Ýνα χüρτο, για να κατευνÜσει τους πονοκεφÜλους της. ¸να χüρτο με διαφορετικÝς ιδιüτητες και τολμηρÝς επεμβÜσεις στη ανθρþπινη ζωÞ! Αυτü το χüρτο λες και εßχε την τýχη και την τιμÞ να γßνεται Βασιλικü δþρο κι αýτη τη φορÜ απü τους Ισπανοýς προς τον ΚÜρολο.

 

 
Κανεßς δεν θα μποροýσε να φανταστεß üτι τα φýλλα του καπνοý των Ιθαγενþν και η συνÞθειÜ τους να τα καπνßζουν θα Ýμπαιναν σε βασιλικÜ παλÜτια, στα πλουσιüτερα σαλüνια και στην αριστοκρατßα της Ευρþπης. ΕκλεκτÝς ποικιλßες ποýρων και σιγαρÝτων εßχαν τιμητικÞ θÝση μÝσα σε χρυσÝς, αργυρÝς και βελοýδινες θÞκες σαν πολýτιμα δþρα προς μεγÜλες προσωπικüτητες. Ακüμα κανεßς δεν θα μποροýσε να φανταστεß, üτι το ταπεινü αυτü φυτü των ιθαγενþν θα Ýπαιρνε τÝτοιες διαστÜσεις, επεκτÜσεις και προεκτÜσεις στη ζωÞ των ανθρþπων τüσους αιþνες μετÜ και οýτε σÞμερα ακüμη συνειδητοποιοýμε üτι Ýχει καταδυναστεýσει τον κüσμο και Ýχει γßνει η μÜστιγα του αιþνα μας. Γι' αυτü οι πολιτισμÝνοι λαοß Üρχισαν να στοχεýουν στην ενημÝρωση για την πρüληψη και παýση του καπνßσματος, που θεωρεßται πια μια συνÞθεια αναχρονιστικÞ, περιθωριοποιημÝνη και κιτς και συνδÝεται μüνο με τον üλεθρο και την καταστροφÞ του ανθρþπινου οργανισμοý, αφοý δεν φÝρνει τßποτε Üλλο, παρÜ μüνο την εξÜρτηση, την αρρþστια και το θÜνατο.

Το κÜπνισμα εßναι μßα συνÞθεια, που ξαφνιÜζει και αναστατþνει τον ανθρþπινο οργανισμü, τον δυσκολεýει και τον καταπονεß μÝχρι να την υιοθετÞσει, διüτι εßναι ξÝνη προς τις φυσιολογικÝς, βιολογικÝς λειτουργßες του οργανισμοý. Δεν εßναι λειτουργßα, που Ýχει προβλÝψει η Φýση, αλλÜ συνÞθεια, που Ýχει επινοÞσει ο Üνθρωπος και μÜλιστα απü την εποχÞ, που ζοýσε ακüμη σε σχεδüν πρωτüγονη κατÜσταση. ΠαρÜ ταýτα üμως, üταν ο οργανισμüς εθιστεß στον καπνü, τον κÜνει αδιÜσπαστο μÝρος της ζωÞς του και δυσκολεýεται μετÜ να απαλλαγεß. 
Η σýγχρονη επιστÞμη και ο σημερινüς πολιτισμüς μας κροýουν τον κþδωνα του κινδýνου.

Ο καπνüς και πληθυντικüς τα καπνÜ εßναι εßδος του φυτοý "ΝικοτιανÞ", που οφεßλει το üνομα της στον ΓÜλλο πρεσβευτÞ ΙωÜννη Νικüτ (Nicot), που την εισÞγαγε και τη διÝδωσε στη Γαλλßα το 1560.
Ο καπνüς κατÜγεται απü την ΑμερικÞ και ειδικüτερα απü περιοχÝς νοτιüτερα απü το Μεξικü. ΑρχαιολογικÝς Ýρευνες διαπßστωσαν üτι εκεß η χρÞση του καπνοý Þταν γνωστÞ 500 χρüνια πριν απü την ανακÜλυψη της ΑμερικÞς.
Η εßδηση περß καπνοý και χρησιμοποιÞσεþς του Ýφθασε στην Ευρþπη απü το περιβÜλλον του Κολüμβου. Το 1492 εξερευνþντας την Κοýβα συνÜντησαν Ιθαγενεßς, που εισÝπνεαν τον καπνü απü καιγüμενα φýλλα. Επßσης, ο ιεραπüστολος Ραμüνο Πüντε, που συνüδευε τον Κολüμβο στο δεýτερο ταξßδι του (1494-96), παρατÞρησε üτι οι Ιθαγενεßς εισÝπνεαν σκüνη καπνοý και Ýκανε σχετικÝς ανακοινþσεις προς τον ΠÝτρο της Βερþνης το 1511. Ακüμα, το 1502 οι Ισπανοß στα παρÜλια της Ν. ΑμερικÞς παρατÞρησαν μεταξý των κατοßκων τη συνÞθεια του μασÞματος των φýλλων του καπνοý.
 

 

 

 

Οι Ιθαγενεßς πολλÝς φορÝς χρησιμοποιοýσαν ξýλινη σýριγγα σε σχÞμα διχÜλας (Υ), þστε απü τα δýο Üκρα, τυλιγμÝνα με φýλλο αραβοσßτου, να εισπνÝουν .Στην Ευρþπη ο καπνüς μεταφÝρθηκε απü τους Ισπανοýς το 1519. Στη Γαλλßα αναπτυσσüταν το 1556. Στην Ιταλßα καλλιεργÞθηκε το 1575. Οι ΣÜξονες καλλιÝργησαν τον καπνü το 1613. Στην Ολλανδßα καλλιεργÞθηκε το 1615. Στην ΕλλÜδα μεταφÝρθηκε ο καπνüς στα τÝλη του 16ου αιþνα. Στα μÝσα του ΙΖ' αιþνα ο καπνüς Þταν γενικÜ διαδεδομÝνος στη Δýση.
Η καλλιÝργεια του καπνοý στην Αγγλßα απαγορευüταν μÝχρι το 1910, παρüλο που η εισαγωγÞ της συνÞθειας του καπνßσματος στην Ευρþπη οφεßλεται στους Αγγλους, που το 1586 απü την αποικßα τους, τη σημερινÞ Βιργινßα της ΑμερικÞς, Ýφεραν υλικü και üργανα καπνßσματος στον Ουþλτερ Ρþλι (Raleigh). Οι Üποικοι, που ο Ρþλι εγκατÝστησε στη Βιργινßα, Üρχισαν τη συστηματικÞ καλλιÝργεια του καπνοý στην ΑμερικÞ.

Το 1636 Ισπανοß Ýφεραν τη συνÞθεια της εισπνοÞς καπνοý στην Ιταλßα, που αμÝσως ο ΠÜπας ΟυρβÜνος Η' απαγüρευσε με εγκýκλιο για Ýνα περßπου αιþνα, Ýως το 1724. Στο διÜστημα του ΙΖ' αιþνα το κÜπνισμα διαδüθηκε ταχýτητα σε üλο τον κüσμο, παρÜ τις απαγορεýσεις της Πολιτεßας και της Εκκλησßας. ¸κτοτε σταδιακÜ οι χþρες η μßα μετÜ την Üλλη επιδüθηκαν στην εκμετÜλλευση του καπνοý με εργοστÜσια, βιομηχανßες, ταμεßα, γραφεßα, εμπορßα, εξαγωγÝς, εισαγωγÝς κ.λ.π. Στην ΕλλÜδα τις πρþτες σιγαροποιητικÝς μηχανÝς εισÞγαγαν το 1909 οι βιομÞχανοι ΒÜρκας και Καραβασßλης.

Ο πολυσυζητημÝνος καπνüς εßναι φυτü ετÞσιο, ποþδες και φθÜνει Ýως το ýψος των 3 μÝτρων. Ο καρπüς του εßναι κÜψα. Τα Üνθη σχηματßζουν ταξιανθßα στην κορυφÞ του βλαστοý, εßναι συμπÝταλα, πενταμερÞ, κοκκινωπÜ Þ λευκÜ Þ κιτρινοπρÜσινα ανÜλογα με την ποικιλßα. Τα φýλλα εßναι απλÜ με Þ χωρßς μßσχο, χνουδωτÜ και γλοιþδη.

 

Η μεγÜλη σημασßα εστιÜζεται στα φýλλα του καπνοý, τα οποßα περιÝχουν κυρßως δýο ιδιÜζουσες ουσßες πÜρα πολý δραστικÝς, την νικοτßνη και την νικοτιανßνη. Η ναρκωτικÞ επßδραση των φýλλων του καπνοý οφεßλεται στην νικοτßνη, η οποßα εßναι αλκαλοειδÝς υγρü, Üχρωμο και δηλητηριþδες σε τÝτοιο βαθμü þστε μßα σταγüνα αρκεß για να θανατþσει Ýνα σκýλο μετρßου μεγÝθους. Γι' αυτü Üλλωστε χρησιμοποιεßται κατÜ διαφüρων ζωικþν και φυτικþν ασθενειþν. Στην κτηνιατρικÞ χρησιμοποιεßται σαν ισχυρü φÜρμακο κατÜ των παρασßτων του δÝρματος (ψýλλων, κοριþν, τσιμπουριþν κ.λ.π.) και μÜλιστα αναμεμειγμÝνη με νερü. Το απüβρεγμα του καπνοý χρησιμοποιεßται ως εντομοκτüνος ουσßα, το δε αφÝψημα των καπνüφυλλων καταπολεμÜ την αρρþστια "μελßγκρα". Η μελßγκρα ακüμη καταπολεμεßται με καθαρÞ διÜλυση νικοτßνης. Την ναρκωτικÞ αυτÞ επßδραση των φýλλων του καπνοý δÝχεται ο καπνιστÞς, αφοý τα φýλλα ξηραθοýν και επεξεργαστοýν κατÜλληλα. ¸χουν επινοηθεß διÜφοροι τρüποι για τη χρÞση των φýλλων του καπνοý: α) τα καπνßζουν ως βιομηχανοποιημÝνα σιγαρÝτα, ποýρα, καπνü σιγαρÝτων, καπνü με καπνοσýριγγες, καπνü με φιαλοσýριγγες β) τα εισπνÝουν απü τη μýτη και γ) τα μασοýν στο στüμα, ανÜλογα με τις ποικιλßες και επεξεργασßες.

Το φυτü και ο αποθηκευμÝνος καπνüς περνοýν απü διÜφορες διαδικασßες: τα φυτÜ σπÝρνονται με σπüρο σε προφυλαγμÝνα σπορεßα. Μüλις αποκτÞσουν 4-6 φýλλα μεταφυτεýονται στον αγρü. Η ωρßμανση των φýλλων αρχßζει μετÜ απü 2 μÞνες και γßνεται η συγκομιδÞ ξεκινþντας απü τα χαμηλüτερα φýλλα, που ωριμÜζουν νωρßτερα. Τα þριμα φýλλα διακρßνονται απü κßτρινες, μεγÜλες κηλßδες και μαζεýονται προ της ανατολÞς του Þλιου. Η τελεßωση της ωρßμανσης (ßδρωμα) γßνεται μÝσα σε αποθÞκες, üπου τα φýλλα στοιβÜζονται και σκεπÜζονται. ΜετÜ περνιοýνται σε ρÜμμα (ορμαθüς) απü τη βÜση τους για να αποξηρανθοýν σε ξηραντÞρια (λιÜστρες) και να γßνουν κατακßτρινα. Γýρω στο ΝοÝμβριο τα ξηρÜ φýλλα νοτßζουν και Ýτσι συσκευÜζονται σε δÝματα, χωρßς να θρýβονται. Απü εδþ θα βγουν τα βιομηχανοποιημÝνα προúüντα, των οποßων η προβολÞ και η διαφÞμιση ενθαρρýνει και προÜγει την κατανÜλωση, πεßθοντας και παρασýροντας τους πολßτες να γßνουν οπαδοß της ολÝθριας αυτÞς συνÞθειας και μüνο το Υπουργεßο Υγεßας προειδοποιεß üτι το προúüν βλÜπτει σοβαρÜ την υγεßα. ΠαρÞγορο εßναι üτι πολλοß καπνιστÝς αναζητοýν τρüπους και μεθüδους (φßλτρα κ.α.) για να περιορßσουν Þ να απαλλαγοýν απü τη βλαβερÞ ουσßα.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:
ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!

ΜετÜ απü τη διÜδοση της καλλιÝργειας και της χρÞσης του καπνοý ανÜ τον κüσμο, μετÜ απü το Üνοιγμα της διεθνοýς αγορÜς, τη δημιουργßα οργανισμþν υποστÞριξης και την αλüγιστη διαφÞμιση, σÞμερα λüγω των βλαβþν, των ενοχλÞσεων και των σοβαρþν ασθενειþν, που διαπιστωμÝνα επιφÝρει στον ανθρþπινο οργανισμü το κÜπνισμα, ιδρýονται σε üλες τις προηγμÝνες χþρες Σýλλογοι, Οργανισμοß, Σýνδεσμοι, ΚÝντρα ¸ρευνας, ΚÝντρα ΜÝσων και Πüρων, γßνονται ΣυνÝδρια απü πολλοýς φορεßς και επιστÞμονες με προσπÜθεια την ενημÝρωση για την αποφυγÞ Þ την παýση της καταστροφικÞς αυτÞς συνÞθειας.

  

Εξαιτßας του καπνßσματος, συχνÜ παρουσιÜζονται στον ανθρþπινο οργανισμü φαινüμενα εξαιρετικÜ Þ ανεπανüρθωτα βλαπτικÜ.

 

Πολý σοβαρÞ επιβÜρυνση δημιουργεßται στους βρüγχους και στους πνεýμονες. Συμβαßνουν οργανικÝς παθÞσεις της καρδιÜς, ιδßως στηθÜγχη. Οι ουσßες του καπνοý απορροφþνται και με το αßμα φθÜνουν στο κεντρικü νευρικü σýστημα και Ýτσι επιδροýν στη διÜθεση και τη φαντασßα. Οι καπνιστÝς υποφÝρουν απü τρεμοýλιασμα των Üκρων, ιλßγγους, νευραλγßες ιδßως βραχιüνων και þμων, εγκεφαλικÞ υπεραιμßα με βÜρος και ζÜλη, παλμοýς, πüνους στομÜχου, εντÝρων, επßμονη δυσκοιλιüτητα, τοπικü ερεθισμü στα χεßλη, στο στüμα, στη γλþσσα, φαρυγγßτιδα, διατÜραξη της üρασης (νικοτινικÞ αμβλυωπßα), αλλοιþσεις της γεýσης, της ακοÞς, της üσφρησης, αμβλýτητα της μνÞμης ιδßως των λÝξεων, μεßωση της αντοχÞς και της αντßστασης του οργανισμοý κ.α. επικßνδυνα για την υγεßα και τη ζωÞ.
ΓενικÜ ο οργανισμüς πÜσχει, επειδÞ το κÜπνισμα επιφÝρει χρüνια δηλητηρßαση με τη νικοτßνη.
Επßσης, στους καπνιστÝς μειþνεται η καλÞ χοληστερßνη (H.D.L.) με συνÝπεια να αυξÜνεται ο κßνδυνος αρτηριοσκλÞρυνσης

There are no products under this category